REGULAMIN KONKURSU NA SESJĘ ZDJĘCIOWĄ W MAGAZYNIE WINX CLUB


§ 1

Organizator

Organizatorem Konkursu jest przedsiębiorca Media Service Zawada Sp. z o. o., spółka z siedzibą w Warszawie
04-028, al. Stanów Zjednoczonych 51, REGON 010797090, NIP 1130094477) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027679. zwany dalej "
Organizatorem"). Konkurs ma charakter przyrzeczenia publicznego w rozumieniu art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny, a Organizator jest wydającym nagrody w rozumieniu tego artykułu. Językiem Konkursu jest język polski.


Konkurs jest organizowany na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie (dalej „Regulamin WINX”). Treść Regulaminu WINX jest dostępna na stronie winx.konkursiaki.pl(wejście przez zakładkę „Bohaterowie”) oraz jest udostępniona do wglądu w siedzibie Organizatora. Uczestnik przed wzięciem udziału w Konkursie powinien zapoznać się z jego treścią. Z uwagi na fakt, iż uczestnikiem konkursu (dalej „Uczestnik”) może być osoba małoletnia (osoba, która nie ukończyła 18 lat) z Regulaminem WINX oraz Polityką prywatności powinien zapoznać się rodzic albo opiekun prawny.


§ 2

Opis i przedmiot konkursu

Konkurs WINX (dalej „Konkurs”) będzie przeprowadzony za pośrednictwem platformy www.konkursiaki.pl. Konkurs polega na przekazaniu Organizatorowi swojego zdjęcia portretowego oraz sylwetki. Zdjęcia, (dalej „Prace Konkursowe”) będą przesyłane do Organizatora za pośrednictwem specjalnego mechanizmu w zakładce Bohaterowie/WINX na platformie www.konkursiaki.pl.


§ 3

Termin i miejsce

 1. Konkurs trwać będzie od dnia 25.03.2015r. od godziny 10.00 do dnia 10.05.2015r. do godziny 23.59. Ostateczny wybór laureatów przez Organizatora nastąpi do 01.06.2015r.

 2. Zgłoszone zdjęcia konkursowe będą przyjmowane do dnia 10.05.2015r. do godziny 23:59 (decyduje data zalogowania się na stronie portalu).

 3. Rozpoczęcie konkursu zostanie poprzedzone ogłoszeniem zamieszczonym w Magazynie WINX Club 2/15 oraz na stronie portalu www.konkursiaki.pl. Konkurs prowadzony jest na terenie Polski. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.


§ 4

Warunki uczestnictwa w Konkursie i jego zasady

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba dorosła oraz dziecko (osoba małoletnia) w wieku od 5 do 18 lat (decyduje rok kalendarzowy), zwany dalej Uczestnikiem. W konkursie nie mogą brać udziału osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz pracownicy Organizatora i członkowie ich rodzin.

 2. Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić poniższe warunki:

 • z pomocą rodzica/opiekuna zrobić zdjęcie,

 • zalogować się/zarejestrować się na stronie www.konkursiaki.pl,

 • wypełnić formularz konkursowy i uzyskać zgodę rodzica/opiekuna

 • za pomocą specjalnego mechanizmu przesłać swoje zdjęcia: sylwetki oraz portretowe.

 1. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów wykonania i przesłania prac.

 2. Przesłane prace nie będą wykorzystywane w żaden inny, niż sposób wskazany w § 7.

 3. Organizator ma prawo do wyeliminowania zdjęć wulgarnych, zawierających elementy nagości lub niezgodnych z tematyką konkursu.


§ 5

Wybór prac

 1. Spośród nadesłanych przez Uczestników Prac Konkursowych zostanie wybrane 10 Laureatek.

 2. Laureatki Konkursu wybierze Komisja Konkursowa składająca się z 4 osób ze strony Organizatora. Przy wyborze Laureata Komisja będzie kierowała się następującymi kryteriami: estetyka i oryginalność.


§ 6

Informacja o wyborze Laureata (-ów), publikacja

Organizator będzie uprawniony, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu WINX, do opublikowania wykazu Laureatów Konkursu zawierającego imiona, nazwiska, nick oraz jego wizerunek, będący jednocześnie Pracą Konkursową, na stronie Konkursiaki.pl oraz w magazynie Winx.Organizator poinformuje jednocześnie Uczestnika (rodzica/opiekuna prawnego osoby małoletniej) o wyborze jako Laureata Konkursu i rodzaju przyznanej nagrody. Zawiadomienie zostanie przekazane na [adres podany stosownie do postanowień §10 „Przetwarzanie danych osobowych”].


§ 7

Wykorzystanie Pracy Konkursowej; prawa autorskie

 1. Organizator upoważniony będzie do zatrzymania Prac Konkursowych Laureatów zgłoszonych do Konkursu i ich wykorzystania w następujący sposób: publikację (wyświetlenie) na stronie winx.konkursiaki.pl. Wykorzystanie, w przypadku kiedy Praca Konkursowa ma charakter utworu w rozumieniu prawa autorskiego wymaga zgody uprawnionego na takie wykorzystanie.

 2. W przypadku kiedy przekazana Praca Konkursowa stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
  o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej
  w czasie i nieodpłatnej licencji na wykorzystanie Pracy Konkursowej na następujących polach eksploatacji:

 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu,
  w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

 • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie
  do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

 • w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz na-dawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

 • uczestnik udziela jednocześnie Organizatorowi prawa do zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie
  z opracowania (prawo zależne) powstałego w oparciu o
  Pracę Konkursową.

 • prawo do łączenia Prac Konkursowych z innymi pracami z zachowaniem praw Uczestnika

 1. W celu uniknięcia wątpliwości pola eksploatacji opisane powyżej obejmuje publikację Prac Konkursowych na stronie Organizatora www.konkursiaki.pl, wyświetlanie na ekranach komputerów oraz na ekranach innych środków komunikacji elektronicznej.

 2. Udzielenie powyższego upoważnienia przez Uczestnika Konkursu i wykorzystanie przez Organizatora Pracy Konkursowej w sposób opisany w Regulaminie WINX nie powoduje po stronie Organizatora obowiązku zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia z tego tytułu.

 3. Oświadczenie o udzieleniu licencji w przypadku osób małoletnich powinno być złożone przez rodzica albo opiekuna prawnego takiej osoby.

 4. Uczestnik zapewnia, iż w przypadku umowy licencyjnej zawartej na czas nieokreślony nie wypowie takiej umowy przez okres 10 lat.

 5. Uczestnik zapewnia jednocześnie, iż nie podejmie działań, jakie przysługują uprawnionemu z tytułu autorskich praw osobistych, które ograniczyłyby lub uniemożliwiłyby Organizatorowi wykonanie jego uprawnień wynikających z licencji.

 6. Zgoda na udzielenie licencji następuje wraz z akceptacją Regulaminu WINX.


§ 8

Nagrody

 1. W Konkursie jest do wygrania 10 nagród.

 2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody w postaci:

 • sesja mody ufundowana przez Media Service Zawada o wartości jednostkowej 1 500 zł brutto (1 350 netto + 10% podatek VAT). Zdjęcia zostaną opublikowane na łamach magazynów WINX

 • nagrody dodatkowe:

  • Produkt Peruka Stelli ufundowane przez firmę COBI S.A. o wartości 15 PLN netto (piętnaście złotych)

  • Książeczki z naklejkami Mój dom/Mój zamek, ufundowane przez Wydawnictwo ARKADY Sp. z o. o. o wartości 18,95 PLN netto (osiemnaście złotych, dziewięćdziesiąt pięć groszy)

 1. Nagroda w postaci sesji nie może zostać zamieniona na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

 2. Jest 10 laureatów Konkursu.

 3. Laureat nie ponosi jakichkolwiek opłat z tytułu otrzymania nagrody, w tym kosztów doręczenia lub podatków.

 4. O nagrodzie głównej Laureat zostanie powiadomiony telefonicznie lub mailowo w terminie 25 dni od daty opublikowania listy laureatów na www.konkursiaki.pl. Realizacja sesji zdjęciowej indywidualnie do ustalenia z Laureatem Konkursu.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystaniu podanych przez Uczestnika danych w celu weryfikacji adresu wskazanego do dostarczenia nagrody.

§ 9

Reklamacje

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Konkursem.

 2. Reklamacje powinno składać się w terminie do 30 dni od dnia zakończenia Konkursu.

 3. Reklamacje można zgłaszać do Organizatora drogą elektroniczną na adres: reklamacje@msz.com.pl albo na piśmie na adres Organizatora, z dopiskiem Konkurs WINX (lub „Reklamacja” i podaniem nazwy konkursu), wskazując jednocześnie, jakiego rozstrzygnięcia oczekuje od Organizatora.

 4. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji najpóźniej w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.


§ 10

Przetwarzanie danych osobowych

 1. W ramach Konkursu będą przekazywane dane osobowe Uczestników (rodziców/ opiekunów prawnych) w tym mające postać wizerunku Uczestnika.

 2. Przekazane dane będą przetwarzane i chronione przez Organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm) wyłącznie w celach związanych z realizacją Konkursu.

 3. Przetwarzanie danych osobowych w innym celu, w tym marketingowym, może nastąpić wyłącznie pod warunkiem wyrażenia odrębnej zgody w tym zakresie.

 4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, w tym publikacja jego wizerunku na stronie www.konkursiaki.pl może nastąpić wyłącznie pod warunkiem wyrażenia stosownej zgody.

 5. Organizator informuje, że dane, o których mowa w ust. 1, dotyczące osób małoletnich (osoby, które nie przekroczyły 18 roku życia) mogą być przekazane wyłącznie przez rodziców lub opiekunów prawnych Uczestnika. Dotyczy to również zgody na ich przetwarzanie.

 6. Laureat Konkursu poda prawdziwe dane osobowe, tj. imię, nazwisko, adres dla doręczeń z kodem pocztowym. Podanie nieprawdziwych, niepełnych albo niepodanie w ogóle danych uniemożliwi wysłanie nagrody.

 7. Organizator oświadcza, że na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest administratorem podanych przez Laureata danych.

 8. Organizator informuje, że podanie przez Uczestnika danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest niezbędne do uczestniczenia w Konkursie. Organizator informuje, że na podstawie art. 7 pkt 5, art. 24 i art. 32 cyt. Ustawy przysługuje Laureatowi prawo kontroli przetwarzania swoich danych osobowych, w tym prawo wglądu, ich poprawiania, usunięcia, a ponadto zgoda na ich przetwarzanie może zostać odwołana w każdej chwili.

 9. Zasady postępowania z danymi osobowymi zawarte są w Polityce prywatności dostępnej na stronie www.msz.com.pl.

 10. W przypadku głosowania na poszczególną Pracę Konkursową za pośrednictwem strony www.kokursiaki.pl przez osoby wskazane w §4 i §5 , zgoda na przetwarzanie danych osobowych takich osób odbywać się będzie na zasadach określonych na stronie www.kokursiaki.pl.


§ 11

Warunki techniczne

Uczestniczenie w Konkursie, korzystanie z serwisu www.msz.com.pl i strony www.konkursiaki.pl wymaga minimalnych warunków technicznych określonych w regulaminie serwisu internetowego www.konkursiaki.pl.
§ 12

Komunikacja

 1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że do uczestniczenia w konkursach, skutecznej komunikacji, w tym przekazania nagrody niezbędne jest podanie prawidłowych danych. W przypadku zmiany danych Organizator oraz Uczestnik poinformują i przekażą aktualne dane.

 2. Uczestnik może kontaktować się z Organizatorem:

 • drogą pocztową: Media Service Zawada Sp. z o.o.: 04-028 Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 51,

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: konkursiaki@msz.com.pl, telefonicznie: +48 22 870 53 43 lub faxem: +48 22 870 75 51.


§ 13

Akceptacja Regulaminu WINX

 1. Akceptacja Regulaminu WINX następuje poprzez następuje poprzez zaznaczenie przez pola „Tak, akceptuję Regulamin WINX” na stronie www.konkursiaki.pl.

 2. W przypadku, kiedy Uczestnikiem jest osoba małoletnia, która nie przekroczyła 13 roku życia, zgodę na jej uczestnictwo w Konkursie, rejestrację w serwisie oraz zgodę na postanowienia Regulaminu WINX wyraża jedno z rodziców albo jej opiekun prawny, w przypadku osób małoletnich pomiędzy 13 a 18 rokiem życia uczestnictwo w Konkursie i rejestrację w serwisie potwierdza jedno z rodziców albo jej opiekun prawny.

§14

Postanowienia końcowe

 1. Inne konkursy przeprowadzane przez Organizatora mają odrębny regulamin.

 2. Regulamin WINX wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie www.konkursiaki.pl.


Akceptacja Regulaminu WINX

Tak, akceptuję Regulamin Konkursu WINX.


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Dane rodzica/opiekuna prawnego


Imię i nazwisko […], ulica […], kod pocztowy […], miejscowość […]

Imię dziecka […], data urodzenia dziecka […] :

Adres zamieszkania (kod, nazwa miejscowości)

Adres dla doręczeń (jeśli jest inny niż adres zamieszkania) […]

Adres e-mail rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika […]


Zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych dziecka zamieszczonych na stronie serwisu www.konkursiaki.pl, niezbędnych do uczestniczenia w konkursie WINX, organizowanym przez Media Service Zawada Sp. z o. o., 04-028 Warszawa, al.StanówZjednoczonych51, w tym opublikowania danych laureata na stronie www.konkursiaki.pl[ ]TAK [ ] NIE


W związku z konkursem WINX wyrażam zgodę na przetwarzanie danej dziecka w postaci wizerunku, w postaci publikacji na stronie www.konkursiaki.pl wraz z imieniem i nazwiskiem dziecka [ ]TAK [ ] NIE


Potwierdzam, iż mam świadomość, iż w przypadku wyrażenia zgody: przysługuje mi prawo dostępu do treści tych danych osobowych i ich poprawiania, udzielona zgoda może zostać odwołana w każdym czasie, oraz że podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne.


…………………………………………..

[ ] rodzic [ ] opiekun prawny Podpis rodzica lub opiekuna prawnego