Prywatność

 1. Media Service Zawada sp. z o.o. z siedzibą: al. Stanów Zjednoczonych 51 w Warszawie, 04-028 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
  w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 000027679, NIP 113-00-94-477, działa zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926), dalej ODOu, oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r, nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) i innymi przepisami prawa.

 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ODO jest Media Service Zawada sp. z o.o. z siedzibą przy al. Stanów Zjednoczonych 51, 04-028 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 000027679, NIP 113-00-94-477.

 3. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ODO jest, na podstawie zawartej zgodnie z art. 31 ODO umowy w sprawie powierzenia przetwarzania danych, Michał Łojewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Gynkar, Michał Łojewski z siedzibą: ul. Chełmska 21, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności i Informacji Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadającej NIP 525-112-04-31, Regon 12659563.

 4. Dostęp do danych osobowych Użytkowników mają wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Administratora danych osobowych. Osoby te są zobowiązane do zachowania poufności i w razie niedopełnienia obowiązków podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej.

 5. Media Service Zawada sp. z o.o. zbiera tylko dane osobowe podawane przez Użytkowników podczas rejestracji. Media Service Zawada sp. z o.o. prosi o dane osobowe zarejestrowane w bazie danych, zarejestrowanej przez GIODO, to jest: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty e-mail, datę urodzenia oraz nazwę Użytkownika (nick). Media Service Zawada sp. z o.o. ma dostęp do danych użytkownika.

 6. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu przeprowadzania cyklu konkursów organizowanych przez Media Service Zawada sp. z o.o, dla celów marketingowych, w tym reklamy produktów własnych
  i podmiotów trzecich oraz określenia zachowań i preferencji Użytkowników.

 7. Media Service Zawada Sp. z o.o. nie przekazuje ani nie sprzedaje danych osobowych Użytkowników żadnym innym podmiotom.

 8. Użytkownik wszystkie dane osobowe podaje dobrowolnie.

 9. Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych może zostać odwołana w każdym czasie.

 10. Użytkownik ma dostęp do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Udostępnianie i poprawianie danych osobowych jest bezpłatne.

 11. Media Service Zawada sp. z o.o. stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz środki bezpieczeństwa, w tym odpowiednie algorytmy szyfrowania i fizyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowywane są dane osobowe.

 12. Media Service Zawada sp. z o.o. będzie kontaktował się z Użytkownikiem drogą mailową lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

 13. Użytkownik może kontaktować się z Administratorem:

  1. drogą pocztową: Media Service Zawada sp  z o.o. z siedzibą: 04-028 Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 51,

  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@konkursiaki.pl, telefonicznie: +48& 22870 53 43;
   faxem: +48 22 870 75 51.

 14. Polityka plików "cookies"

  1. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  2. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

  3. Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
   Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

  4. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.